Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

 

Στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις έχουν αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες για να καλύψουν τα τρέχοντα ή μελλοντικά επενδυτικά τους σχέδια.

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της Athens Financial Services καλύπτουν τη χρηματοοικονομική διάρθρωση της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο τραπεζικό και φορολογικό πλαίσιο.

Συνοπτικά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρουμε συνίστανται σε :

  • Έκδοση δανείων εταιριών και φορέων τους.

  • Αναδιάρθρωση-επιμήκυνση δανείων και δανειακών υποχρεώσεων εταιριών και φορέων τους.

  • Πλήρης κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας και διεκπεραίωσης εργασιών αναφορικά με τραπεζικά θέματα της επιχείρησης.