Στην Athens Financial Services προχωράμε και στην κάλυψη των ασφαλιστικών σας αναγκών και απαιτήσεων. Η προστασία και ασφάλεια σας είναι σημαντική για εμάς, για αυτό και συνάψαμε συμβάσεις με όλες τις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού για να πετύχουμε:

  • Την αναγκαία φερεγγυότητα και εγγύηση που απαιτεί ο κάθε ασφαλιστικός κίνδυνος για επιχειρήσεις
  • και ιδιώτες.
  • Την εύρυθμη διαχείριση και αμεσότητα στην εξυπηρέτηση από το στάδιο της προσφοράς και της υποστήριξης μέχρι την αποζημίωση ανά περίπτωση.
  • Την δυνατότητα ανάληψης κινδύνων για φυσικά πρόσωπα και την περιουσία τους με εξειδικευμένες συμβουλές.
  • Την εξασφάλιση ειδικών συμφωνιών για ειδικούς κινδύνους που αφορούν Marine Insurance, Aviation Insurance, D&O, Λύτρα και απαγωγή, για ειδικούς φρουρούς επί του πλοίου κ.ο.κ.

Η εταιρεία μας αποτελεί φορέα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ως σκοπό έχουμε την “γεφύρωση”

του κενού ανάμεσα στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και τον ασφαλισμένο, τα συμφέροντα του οποίου εκπροσωπούμε. Βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας, που διακατέχει και τους συνεργάτες μας, είναι η συνολική και, κατά το μέγιστο δυνατό, πλήρης κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών σας, με την παρουσίαση των κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων που ως στόχο έχει την εξασφάλιση σας και την επιλογή του προϊόντος που σας ικανοποιεί.

Στις προσφερόμενες μας υπηρεσίες ανήκουν τόσο η παροχή βοήθειας σε περίπτωση ζημιογόνου γεγονότος, που κρίνεται απαραίτητη για την έγκαιρη και σωστή αποζημίωσή σας, αλλά και η επανεξέταση των αναγκών σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό να έχετε στην κατοχή σας

επικαιροποιημένα συμβόλαια, συνυφασμένα πάντα με τις τρέχουσες ασφαλιστικές σας ανάγκες.

Οι κλάδοι των Εμπράγματων Ασφαλίσεων που ασχολείται η εταιρεία μας είναι:

  • Επαγγελματικές Ασφαλίσεις: όπως ασφαλίσεις για επαγγελματικούς χώρους, αστική ευθύνή, ομαδικές
  • ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του προσωπικού των επιχειρήσεων, μεταφορών, χρηματικών απωλειών, εμπιστοσύνης υπαλλήλων, πιστώσεων και εγγυήσεων, νομικής προστασίας κ.ο.κ.
  • Προσωπικές Ασφαλίσεις: όπως ασφαλίσεις περιουσίας (οχημάτων οικογένειας, κατοικιών, σκαφών αναψυχής,επαγγελματικής στέγης), ζωής, υγείας, προστασίας εισοδημάτων, νομικής προστασίας.
  • Εξειδικευμένες Ασφαλίσεις: όπως για Marine (σκάφη και πλοία), Aviation (αεροσκάφη) και Ειδικών Φρουρών, καλλιέργειες (όπως για αμπελουργού και οινοποιού).

Πεποίθηση της εταιρείας και των συνεργατών μας είναι πως για να είμαστε αποδοτικοί και να ξεχωρίζουμε πρέπει να βρίσκουμε πάντα λύσεις σε κάθε αίτημα του πελάτη μας, παρουσιάζοντας όλες τις εναλλακτικές για να επιλέξει εκείνη που τον ικανοποιεί πλήρως. Ακόμη και αν κάποια ανάγκη σας είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένη και ασυνήθιστη, εμείς μέσω των συνεργασιών με ασφαλιστικές του εξωτερικού αναζητούμε και βρίσκουμε λύσεις που να σας ικανοποιούν.

Το επόμενο βήμα αφορά την διερεύνηση των ασφαλιστικών αγορών και την εξεύρεση της κατάλληλης ασφαλιστικής ή μιας ομάδας εταιρειών για την ανάληψη της κάλυψης σας με βάση τους ευνοϊκότερους όρους ασφάλισης (όπως απαλλαγές, προϋποθέσεις, όρια ζημιάς, περιορισμοί κτλ) για να αποφευχθούν τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις σε περίπτωση επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου, αλλά και την φερεγγυότητα και αξιοπιστία της ασφαλιστικής και των στελεχών της. Έπειτα συλλέγουμε τις προσφορές και σας απεικονίζουμε τις παροχές και τις χρεώσεις σε συγκριτικό πίνακα και ελέγχουμε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα εκδώσει η ασφαλιστική, το οποίο θα είναι βασισμένο στην επιλεγμένη προσφορά και παράδοση του πελάτη.

 Οι υπηρεσίες μας δεν σταματούν εδώ, καθώς έπειτα από την συμφωνία και υπογραφή του συμβολαίου, παρακολουθούμε τις συνθήκες τόσο του κινδύνου όσο και τις ασφάλισης καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος του και φυσικά πραγματοποιούμε και κάνουμε όλες τις αλλαγές και τροποποιήσεις που τυχόν ζητηθούν.

Τέλος, υποστηρίζουμε το συμβόλαιο σας σε περίπτωση ζημιάς, ώστε η αποζημίωση να αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία και διάστασή της και να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες όσο το δυνατόν συντομότερα.

Το motto μας #mazimegalonoume είναι η βασική μας αρχή και φιλοσοφία.

Για ένα καλύτερο πιο κερδοφόρο μέλλον.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στο όραμα για την επιχείρησή σας.